header_aanmeldpagina-aspect-ratio-1600-600

Participatie

Communicatie & Participatieplan

Hoe kun je als omwonende meedenken over de plannen? De transformatie van een bedrijfscomplex naar een meer open stedelijk gebied met een stevig woonprogramma, heeft grote impact op zijn directe omgeving. De ontwikkeling kan een waardevolle aanvulling betekenen voor de Raambuurt en de verdere omgeving, maar houdt ook veranderingen in die bij bewoners vragen oproepen. Om deze reden is er door BPD/Le Clercq Planontwikkeling gekozen voor een communicatie- en participatieproces, gericht op de omwonenden van het plangebied: de Raambuurt, Posthoofdflats en de rand Knutteldorp, gelegen aan de singel.

Download en bekijk hieronder het communicatie- en participatieplan voor Senzora.

Communicatie- en participatieplan Senzoraterrein

Focusgroepen

Er zijn twee focusgroepen, Focusgroep 1 Architectuur en Focusgroep 2 Verkeer en Parkeren, opgericht waarbij er wordt ingezoomd op een aantal specifieke thema’s. Deze focusgroepen zijn eind 2022 samengesteld. In de tussenliggende periode zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met de focusgroepen. De verslagen van de bijeenkomsten zijn hier te vinden: verslagen bijeenkomsten.

In de loop van het ontwikkelproces worden er nieuwe focusgroepen opgericht, bijvoorbeeld voor de inrichting van de openbare ruimte of de invulling van het Senzorapand.

nieubouw-deventer-senzora-header-new-zwart-wit-aspect-ratio-1100-525
nieuwbouw-deventer-senzora-raamstraat-2048x1536-4-aspect-ratio-600-400

Focusgroep 1: Architectuur en Stedenbouw

Eerste bijeenkomst: De eerste focusgroep stond in het teken van kennismaken met elkaar, het ophalen van zorgen en aandachtspunten en het maken van praktische afspraken over het vervolg van de focusgroepen. Op basis van de input die er vanuit de deelnemers is gegeven zijn aandachtspunten met elkaar vastgesteld en deze worden meegegeven aan de architect in de uitwerking van de plannen. De aandachtspunten staan in het verslag.

Aan de deelnemers is gevraagd om referenties aan te leveren van goede of juist minder goede voorbeelden, zodat er in de focusgroep hier op ingezoomd kan worden en dit ook aanvullende input is voor de architect.

Tweede bijeenkomst
Bij de tweede bijeenkomst was één van de architecten (Heren5) aanwezig om te spreken over de aandachtspunten en de zorgen en om zijn visie op het plan te horen. Met de verkregen input vanuit de focusgroep en het bezoeken van een aantal omwonenden thuis is de architect aan de slag gaat met de uitwerking. Op de derde bijeenkomst op 30 januari heeft de architect zijn eerste bevindingen en ideeën voor de locatie gedeeld.

In de volgende bijeenkomst gaan de focusgroepen samen met de architecten aan de slag met de plannen waarbij gebruik wordt gemaakt van een maquette.

Op de volgende dialoogbijeenkomst op 6 maart vindt er een terugkoppeling plaats van het proces en de stappen die zijn gezet. Dit om u de gelegenheid te geven om hier op te reageren. Deze input wordt vervolgens weer meegenomen in de uitwerking.

Bekijk alle verslagen

Focusgroep 2: Verkeer en Parkeren

De focusgroep Verkeer en Parkeren is twee keer bij elkaar gekomen. Op de eerste bijeenkomst is kennisgemaakt en zijn aandachtspunten en zorgen vanuit de omwonenden benoemd. Zo zijn er veel zorgen over de toename van de verkeersintensiteit, parkeerdruk en de verkeersveiligheid. Veel zorgen hebben ook betrekking op verkeersaspecten buiten het plangebied van Senzora. De gemeente Deventer heeft daarom op de tweede avond op 23 januari uitleg gegeven over het parkeer- en verkeersbeleid en hoe er vanuit dat perspectief naar de ontwikkeling van het Senzora terrein wordt gekeken.

Bekijk alle verslagen

Focusgroep verkeer en parkeren