Scheffer-Delfszijl-Next-Level-Fotografie-73-scaled-aspect-ratio-800-375

14 jun 2023

Update Senzora

De afgelopen maanden heeft er een intensief participatietraject plaatsgevonden met de buurt in de vorm van focusgroepbijeenkomsten en een dialoogsessie. Dit traject heeft geleid tot een aantal alternatieve scenario’s. Deze scenario’s wijken af van de ruimtelijke en programmatische kaders van het Masterplan. Het college van B&W heeft daarom besloten de gemeenteraad te consulteren en de alternatieve scenario’s voor te leggen. Tijdens de raadsbijeenkomst op 17 mei 2023 is hierover gedebatteerd en heeft de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken om vast te houden aan het Masterplan en deze verder uit te werken.

Wij gaan daarom verder met de uitwerking van de plannen binnen de vastgestelde kaders van het Masterplan. De input van de omwonenden uit verschillende participatiessessies nemen we hierin, op punten waar dat mogelijk is, uiteraard mee. Momenteel wordt er gewerkt aan een schetsontwerp. Na de zomer volgt een dialoogbijeenkomst waar we het schetsontwerp aan omwonenden presenteren. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Afronding sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden op het Senzora terrein zijn bijna afgerond. Het terrein wordt nu vlak afgewerkt en het laatste puin zal binnenkort worden afgevoerd De tijdelijke bouwhekken worden verwijderd en deze worden vervangen door semi-permanente hekken zodat het terrein goed en deugdelijk afgesloten wordt. In overleg met de gemeente onderzoeken we of de Bergsingel ter hoogte van de locatie tot en met de realisatie van de nieuwbouwplannen afgesloten kan blijven. Het bouwrijp maken, waaronder de bodemsanering, wordt op een later moment uitgevoerd. Zodra meer duidelijk is over deze planning dan informeren wij de omwonenden hierover.

Inmiddels zijn de archeologische onderzoeken voor het deel tussen de Bergsingel en de Raamstraat ook afgerond. Dat deel van het terrein is ‘vrijgegeven’ voor realisatie. De archeologische dienst verwerkt nu het onderzoek. In een later stadium berichten wij u over de uitkomsten. Het deel tussen de Bergsingel en de singel wordt later archeologisch onderzocht in verband met de aanwezige bodemverontreiniging op die locatie.

IJsselbiënnale

Het bestaande Senzorapand wordt de komende drie maanden ingezet als tentoonstellingslocatie voor de IJsselbiennale. De entree naar het pand is aan de Raamstraat gesitueerd. Naast het pand is een tijdelijke verharding gerealiseerd voor de fietsen van bezoekers.

De IJsselbiënnale is een tweejaarlijkse internationale buitententoonstelling met prikkelende kunstwerken langs de IJssel. De tentoonstelling is te bezoeken van 17 juni tot en met 17 september. Als omwonende of betrokkene bij het plan bent u natuurlijk van harte welkom om de expositie in het Senzorapand te komen bezoeken. Voor meer informatie kijk op ijsselbiennale.nl.